Kering

Stormvloedkeringen zijn beweegbare waterkeringen in riviermondingen, waterwegen en zeearmen die bij stormvloed kunnen worden afgesloten om kwetsbare gebieden tegen overstromingen te beschermen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de stormvloedkeringen geleidelijk aan in uitvoering te brengen. De Watersnood van 1953, waarbij duizenden mensen het leven lieten, maakte echter duidelijk dat er grote haast nodig was bij de aanleg van de stormvloedkeringen. Met de uitvoering van het Deltaplan zijn de stormvloedkeringen in het Zuidwesten van Nederland tot stand gekomen, waaronder de Kering Hollandse IJssel, de Hartelkering, de Haringvlietsluizen, de Oosterscheldekering en de in 1997 in gebruik genomen Maeslantkering.
In West-Overijssel is ook een grote stormvloedkering aanwezig; de Ramspolkering. Sinds 2014 is deze kering in beheer bij Rijkswaterstaat.
Daarnaast heeft waterschap Rivierenland een hoogwaterkering in het Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas in beheer; de Kromme Nol.